Regulamin konkursu "wygraj 100 zł do wydania na ezebra.pl"

Regulamin konkursu "wygraj 100 zł do wydania na ezebra.pl"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie wygraj 100 zł do wydania na ezebra.pl
(zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest:
H2A s.c Grzegorz i Jarosław Tatara z siedzibą w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, 20-704, NIP: 7123275732, REGON: 061508308
 (dalej „Organizator”).

3. Celem Konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnych z zasadami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).


4. Fundatorem nagród jest:
H2A s.c Grzegorz i Jarosław Tatara z siedzibą w Lublinie ul. Wojciechowska 9A, 20-704, NIP: 7123275732, REGON: 061508308


5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 07.01.2019


7. Konkurs prowadzony jest na stronie urodaiwlosy.pl przez jej autora.


8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Uczestnika pod postem konkursowym https://www.urodaiwlosy.pl/2019/01/nowosci-w-mojej-pielegnacji-twarzy-bon.html w komentarzu odpowiedzi na pytanie "Gdybym mogła/mógł używać tylko jednego produktu do pielęgnacji twarzy, to..."


§2 ZASADY KONKURSU:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na blogu urodaiwlosy.pl pod postem konkursowym w komentarzu odpowiedzi na pytanie "Gdybym mogła/mógł używać tylko jednego produktu do pielęgnacji twarzy, to..."


2. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o charakterze bezprawnym. 


3. W czasie trwania Konkursu, 1 (jeden) uczestników może otrzymać tylko 1 (jedną) nagrodę. Łącznie przewidziana jest jedna nagroda w postaci szczotki bonu na 100 zł do wykorzystania na stronie ezebra.pl


4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a. samodzielnie stworzył odpowiedź na pytanie konkursowe oraz posiada pełnię praw do pracy konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,
b. zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.


5. Zwycięzcę Konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawiciela Organizatora oraz autora strony urodaiwlosy.pl

6. Komisja Konkursowa wybierze jedną zwycięską pracę, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- Kreatywność;
- Oryginalność dzieła
- Dopasowanie do tematu Konkursu


7. Konkurs trwa w dniach 07.01.2019 – 14.01.2019. Ogłoszenie Laureata nastąpi w ciągu 3 dni po zakończeniu Konkursu na stronie urodaiwlosy.pl


8. Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki elektronicznej bonu (adres email).


9. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody Laureatowi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.


§3 NAGRODA:
1. W ramach Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: BON NA 100 ZŁ DO WYDANIA NA STRONIE EZEBRA.PL (dalej „Nagroda”) dla jednej osoby.


2. Nagrody nie można przekazać na rzecz osób trzecich ani wymienić jej na równowartość pieniężną.


3. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Laureata poprawnych danych do wysyłki zgodnie z §2 pkt. 7


§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.


2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu (dalej „Administrator”).

3. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnik ma prawo złożyć w formie pisemnej, na adres pocztowy Organizatora: H2A s.c Grzegorz i Jarosław Tatara, H2A s.c, Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin w okresie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, reklamację na niezgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki.


6. Regulamin konkursu dostępny jest na urodaiwlosy.pl

0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz. :) Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli Twoje pominęłam, zadaj je raz jeszcze, bo czasem część mi umyka.

Komentarze zawierające spam, lokowanie produktów i linki reklamowe do innych stron nie będą publikowane.