Regulamin konkursu Rowenta Silence AC Respect

REGULAMIN KONKURSU


I Definicje:

1. Organizator – VanLeif Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Plac Joachima Lelewela 10, 01-624 Warszawa (00-391), NIP: 5252638785; REGON: 363175712; KRS 0000589923.
2. Partner – Marta Grzegorzak, prowadząca bloga pod adresem www.urodaiwlosy.pl (dalej jako: „Blog”).
3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa. 
4. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe opublikowane na Blogu
5. Nagrody – 1 suszarka ROWENTA CV 7671 Silence 
6. Odpowiedź – wykonanie Zadania Konkursowego, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania składające się na Zadanie konkursowe.

II Zasady konkursu

1. Konkurs odbywa się w dniach 19.12.2016 - 25.12.2016 r. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do dnia 25.12.2016 r. (do godziny 23:59) udzielić Odpowiedzi konkursowej w komentarzu umieszczonym pod wpisem z Zadaniem konkursowym. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27.12.2016 r. na Blogu.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną Odpowiedź. W razie otrzymania od jednego Uczestnika większej liczby Odpowiedzi, pod uwagę będzie brana tylko Odpowiedź udzielona jako pierwsza.
3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych adresów mailowych i tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu Odpowiedzi lub kontakcie poprzez e-mail, wynikające z nieprawidłowości w działaniu: usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej lub komputera Uczestnika.
5. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na Blogu i na Stronach internetowych swojego imienia i nazwiska i/lub adresu email, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród autorów wyróżnionych Odpowiedzi. Uczestnik wyraża także zgodę na opublikowanie w wyżej wymienionych mediach nadesłanej przez niego Odpowiedzi w całości, wraz z adresem email.
6. Odpowiedź musi w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie może stanowić plagiatu lub być kopią utworów lub ich fragmentów. W przypadku odpowiedzi stanowiących Utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do Odpowiedzi. Organizator i Partner mają prawo do dyskwalifikacji Odpowiedzi w jakikolwiek sposób naruszających prawo lub prawnie chronione dobra osób trzecich. Uczestnik jest odpowiedzialny za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw poprzez publikację Odpowiedzi. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu.

III Przyznanie i doręczenie nagród

1. Partner dokona oceny Odpowiedzi. Autorowi jednej najciekawszej zdaniem Partnera Odpowiedzi Partner przyzna Nagrodę, o której mowa w I pkt 6 niniejszego Regulaminu. Fundatorem Nagród jest Organizator.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 27.12.2016 r. na Blogu oraz na Stronach internetowych.
3. O przyznaniu nagród Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wysłanie na adres e-mail, który uczestnik umieścił w odpowiedzi, wiadomości z powiadomieniem o wygranej. Nagrodzeni Uczestnicy są obowiązani do odpowiedzi na e-mail, w której wskażą adres do wysyłki Nagrody.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny. Brak odpowiedzi na e-mail w ciągu 7 dni od jego wysłania skutkuje utratą Nagrody. Nagrodzony Uczestnik, który w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej nie wskaże adresu do wysyłki, traci prawo do Nagrody.
5. Organizator zobowiązuje się do wysłania Nagrody w dowolnie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika miejsce na terytorium Polski. Koszt przesyłki ponosi Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody wynikające z podania przez nagrodzonego Uczestnika nieaktualnego lub błędnego adresu. Nagrodzony Uczestnik, który nie odbierze, z jakichkolwiek przyczyn, wysłanej przez Organizatora Nagrody w terminie wskazanym przez podmiot doręczający, traci prawo do Nagrody.

IV Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres malgorzata.mioduszewska@vanleif.com przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.
2. Organizator, w terminie 7 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

Postanowienia końcowe

1. Wysyłając Odpowiedź, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi zasadami konkursu określonymi w niniejszym regulaminie, a także, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w celach i w sposób wskazany w części V regulaminu konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz doręczenia Nagrody.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator VanLeif Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Plac Joachima Lelewela 10, 01-624 Warszawa (00-391), NIP: 5252638785; REGON: 363175712; KRS 0000589923.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej urodaiwlosy.pl. Zmiany regulaminu nie dotyczą Odpowiedzi nadesłanych Organizatorowi przed datą zmiany regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2016 r.

0 komentarzy

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz. :) Staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli Twoje pominęłam, zadaj je raz jeszcze, bo czasem część mi umyka.

Komentarze zawierające spam, lokowanie produktów i linki reklamowe do innych stron nie będą publikowane.